26-05-2010

la charte est signée | het charter is ondertekend

Hier, Josephine et Fadma ont signé, au nom de l'Espoir, la charte pour la création d'un Community Land Trust à Bruxelles.
Elles ont insisté sur leurs volonté de l'Espoir à soutenir, conseiller et encourager des groupes d'habitants qui voudraient des projets tel que l'Espoir dans le cadre des community land trust.
La presse était présente lors de la signature: Lire l'article dans le Soir et à Brussel Deze Week.

Gisteren konden Josephine en Fadma, in naam van l'Espoir en samen met 15 andere verenigingen, het charter voor de oprichting van een Community Land Trust in Brussel ondertekenen. Ze benadrukten dat l'Espoir zich engageerde om de initiatiefnemers van nieuwe projecten, die in het kader van de Community Land Trust zouden ontwikkeld worden, met raad en daad bij te staan. De pers was er gisteren ook bij, lees de artikels in le Soir en Brussel Deze Week.

21-05-2010

Charter voor de oprichting van een Community Land Trust in Brussel

Samen met Buurthuis Bonnevie, de CIRE en een tiental andere Brusselse organisaties zal l'Espoir volgende week een charter voor de oprichting van een Community Land Trust in Brussel ondertekenen.
Hierbij het perscommuniqué:

Persbericht 18 mei 2010 Voor het eerst in Brussel : verenigingen stichten samen het eerste huisvestingscollectiefbestemd voor gezinnen met laag inkomen
Op dinsdag 25 mei zullen verenigingen actief op het vlak van huisvesting en burgerparticipatie een charter ondertekenen waarin ze zich engageren om samen te werken aan de oprichting van een organisatie geïnspireerd door de Community Land Trusts. Dit idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Community Land Trusts zijn organisaties die gebouwen beheren en ontwikkelen die bestemd zijn om te verhuren of verkopen aan gezinnen met een laag inkomen. Door de eigendom van de grond te scheiden van die van het gebouw kunnen zij betaalbare woningen op de markt brengen voor gezinnen die geen toegang hebben tot de private woningmarkt. Beslist een gezin na verloop van tijd haar woning terug te verkopen, dan zal het de Trust zijn die deze woning terugkoopt, aan de marktprijs, met afhouding van 75 % van de meerwaarde bij verkoop. Dit geld zal dan gebruikt worden om de woning opnieuw betaalbaar te maken voor een volgend gezin met laag inkomen. Bovendien beheert de Trust deze gebouwen op een zeer participatieve manier, door zowel bewoners, omwonenden en openbare besturen te betrekken in het bestuursorgaan van de organisatie. Dankzij deze formule bieden de Community Land Trusts tegelijk een antwoord op de wooncrisis, een vernieuwend model voor het democratisch beheer van een buurt, en een nieuwe visie op het recht op de stad voor iedereen. In Brussel zal een platform van organisaties zich op 25 mei 2010 engageren om de oprichting van een eerste Trust in België mogelijk te maken. Dit evenement zal plaatshebben om 14u30 inde Verheydenstraat 121 in Anderlecht. In dit gebouw, nu nog eigendom van de Parochiale Werken, zouden wel eens de eerst Community Land Trust woningen van Brussel kunnen gerealiseerd worden. De verenigingen zullen aan de pers de grote werkingsprincipes van een Community Land Trust voorstellen, en uitleggen waarom zij zich hiervoor willen engageren. De aanwezige verenigingen zijn: ‐ L’Espoir, de bewonersvereniging van een woonproject in de Finstraat in Molenbeek ‐ Samenlevingsopbouw Brussel, opbouwwerkvereniging die onder andere actief is rond het basisrecht op wonen. ‐ Renovassistance, organisatie die woningen renoveert om ze daarna een sociale bestemming te geven ‐ Buurthuis Bonnevie, actief rond wonen in woonomgeving in Molenbeek ‐ Periferia, vereninging die burgerparticipatie bevordert ‐ Ciré, vluchtelingenorganisatie ‐ Baita, sociaal verhuurkantoor ‐ Livingstones, cooperatieve voor de productie van woningen ‐ Convivence/Samenleven, actief rond wonen in het centrum van Brussel ‐ Bral, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ‐ BBRoW, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen ‐ Casablanco, sociaal economiebedrijf actief in de bouw ‐ Credal, cooperatieve voor alternatieve financiering ‐ Logement pour Tous, Sociaal Verhuurkantoor ‐ Fedais, Federatie van de Brusselse Sociale Verhuurkantoren - Habitat et Humanisme, stichting voor de bouw van betaalbare woningen - Au Quai, collectief woonproject in Molenbeek

Charte pour la création d'une Community Land Trust

L'Espoir va, ensemble avec le CIRE, la Maison de Quartier Bonnevie, et une dixaine d'autres associations bruxelloises, signer une charte pour la création d'une community land trust à Bruxelles. Voici le communiqué de presse:

Communiqué de presse du 18 mai 2010
Une première à Bruxelles ! Des associations s’unissent pour créer le premiercollectif de logements destinés à des ménages à faibles revenusCe 25 mai 2010, des associations du secteur du logement, du travail social et de la participation citoyenne réunies en plateforme, signeront une charte les engageant à mettre en oeuvre le premier collectif de logements inspiré des Community Land Trusts. Nés aux Etats‐Unis, les Community Land Trusts sont des organisations qui gèrent et développent des biens immobiliers destinés à être vendus ou loués à des ménages à faibles revenus. En dissociant le terrain du bâti, les trusts mettent sur le marché des logements à moindre coût qu’ils destinent à des ménages exclus du marché immobilier privé. Quand le ménage décide de revendre son bien, le Trust le rachète systématiquement et conserve 75% de la plus‐value sur la vente. Il réutilise cet argent pour permettre à un autre ménage à faibles revenus d’accéder à ce logement. Par ailleurs, le Trust gère ses projets immobiliers de manière participative en impliquant dans son organe décisionnel les habitants des logements, les pouvoirs publics et les riverains du quartier. Grâce à cette formule, les Community Land Trusts offrent une solution à la crise du logement tout en proposant un modèle novateur de gestion démocratique d’un quartier et une vision nouvelle du droit à la ville pour tous. A Bruxelles, la plateforme d’associations s’engagera le 25 mai 2010 à mettre en oeuvre la création d’un premier Trust en région bruxelloise. L’événement a lieu à 14h30 à la rueVerheyden n°121 à Anderlecht. C’est en fait dans ce bâtiment que le premier projet de Community Land Trust pourra voir le jour à Bruxelles. Les associations présenteront à la presse les grandes lignes des Community Land Trusts, ainsi que les raisons de leur engagement. Les associations présentes sont : ‐ le comité d’habitants l’espoir, projet de logement de la rue Fin à Molenbeek ‐ Samenlevingsopbouw Brussel, amélioration des conditions de vie et de logements de populations défavorisées ‐ Rénovassistance, rénovation de logements vides ‐ la maison de quartier Bonnevie à Molenbeek ‐ Periferia, association soutenant la participation citoyenne ‐ le Ciré, coordination et initiative pour les réfugiés ‐ Baita, agence immobilière sociale ‐ Livingstones, coopérative de production de logements ‐ Convivence/samenleven, association d’aide au logement ‐ le Bral, Brussels Raad voor het Leefmilieu, réseau de comités d’habitants. ‐ Le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat ‐ Casablanco, entreprise d’économie sociale spécialisée dans la construction ‐ CREDAL, Coopérative de crédit alternatif soutenant des projets sociaux ‐ Logement pour tous, Agence immobilière sociale ‐ Fedais, Fédération des Agences Immobilières Sociales -Habitat et Humanisme, fondation pour la création de logements accessibles - Au Quai, projet de logement collectif à Molenbeek

In de pers: Net als in een huwelijkDeze week, een artikel over l'Espoir in Brussel Deze Week, met een mooie foto van Victoria er bij.08-05-2010

RansfiestaLa fête chez nos voisins de la rue Ransfort, les animateurs énergie en action, et des visiteurs qui faisant une balade "passif" à Molenbeek.
Ransfiesta, feest bij de buren in de Ransfortstraat, de energieanimatoren in actie, en een groep fietsers op ontdekkingstocht in "passief Molenbeek".